آرشیو ویدئو

JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1079
ادامه مطلب
5C7A0101

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

1025
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

1428
ادامه مطلب
5C7A0102

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

987
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

861
ادامه مطلب
Rakhtkan3

رختکن تیم ملی قبل از بازی با آرژانتین/ ویدئو

837
ادامه مطلب
NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

741
ادامه مطلب
JVID8547

ایران – ایتالیا از نگاه ۳۰۶۰ / ویدئو

856
ادامه مطلب
NAJB0632

آرژانتین – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

632
ادامه مطلب
NAJB0826

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

685
ادامه مطلب
JVID8718

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و ایتالیا بعد از بازی/ ویدئو

617
ادامه مطلب
JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

713
ادامه مطلب
NAJB1581

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

717
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

714
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

841
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

1158
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

867
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

479
ادامه مطلب