یوسلیدر کالا جراردو، دریافت کننده کوبایی، بانک سرمایه، پیکان، فینال لیگ برتر،