والیبال ایران، قوچان نژاد، رضا ابراهیمی، ثامن الحجج خراسان