سید محمد موسوی، سرعتی‌زن ملی‌پوش، بانک سرمایه، سرطان،