جهانگیر سیدعباسی، شهرداری ارومیه، بدترین مربی تاریخ ارومیه، نظرسنجی،