آرش کشاورزی، والیبال، شهرداری ارومیه، دریافت کننده،